ویژگی های سایت موفق

سایت موفق باید موضوع مشخص داشته باشد

شاید عجیب باشد که تعدادی از وب سایت ها موضوع مشخص و قابل درک ندارند و کاربر منظور و موضوع سایت را درک نمی کند

اطلاعات تماس باید در دسترس باشند

اطلاعات تماس کامل و لینک وبلاگ یا صفحات اجتماعی خود را در دسترس قرار دهید .

وب سایت موفق و نگهداری و ثبت اطلاعات بازدید کننده

ثبت اطلاعات بازدید کنندگان و ایجاد کمپین مشتری سازی از بازدیدکنندگان یکی از اهداف مهم وب سایت است

داشتن وب سایت را هدف خود نکنید

چون همه سایت دارند من هم باید سایت داشته باشم ، این درست نیست شما با هدف بهره گیری کامل از این فرصت و داشتن سایت موفق تلاش کنید

وب سایت موفق و ساختار مناسب مطالب

ساختار مطالب ، نحوه درست منو بندی ، ارائه مطالب دیگر برای ماندگاری بازدید کنندگان

وب سایت موفق و ساختار مناسب مطالب

ساختار مطالب ، نحوه درست منو بندی ، ارائه مطالب دیگر برای ماندگاری بازدید کنندگان

Design by: DARIUSH ZAMANI