شروع فعالیت از سال 1367

شروع فعالیت در زمینه ای تی یا انفورماتیک از سال 1367 آن موقع تعداد شرکت ها و فروشگاه های کامپیوتری انگشت شمار بود

Design by: DARIUSH ZAMANI